Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://opsbelzyce.bipstrona.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-02-14
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-06-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Elżbieta Samorek , adres e-mail: ops@opsbelzyce.pl , telefon: 81 517 24 68 wew. 417.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonuje na trzecim piętrze budynku przy ul. Fabryczna 2b w Bełżycach. Wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu.

Dostosowanie korytarzy

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na parterze. Osoby mające problem z poruszaniem się które chcą załatwić sprawę w wydziałach mieszczących się na trzecim piętrze budynku powinny zgłosić taką wolę wcześniej telefonicznie (oferowana pomoc pracownika właściwego dla danej sprawy wydziału oraz pomoc przy wejściu).

Dostosowanie schodów

Przy schodach zamontowane są barierki.

Dostosowanie wind

W budynku znajduje się winda nie dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostępność pochylni

Brak

Dostępność platform

Brak

Dostępność informacji głosowych

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak tłumacza języka migowego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2020 09:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Samorek
Ilość wyświetleń: 65
21 września 2020 13:43 (Elżbieta Samorek) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
21 września 2020 13:38 (Elżbieta Samorek) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
21 września 2020 13:37 (Elżbieta Samorek) - Aktualizacja deklaracji dostępności.